Så här fungerar statsskuldväxlar

Räntan på statsskuldväxel kallas ofta den riskfria räntan och används som riktmärke för den korta marknadsräntan.

En statsskuldväxel är ett löpande skuldebrev som svenska staten ger ut genom Riksgäldskontoret för att finansiera sin korta upplåning. Statsskuldväxlar har god likviditet och är därför lätta att köpa och sälja under löptiden.

Fakta om statsskuldväxlar

  • Lägsta placeringsbelopp är 1 miljon kronor
  • Leverans- och likviddag är två vardagar efter avslut
  • Priset på en statsskuldväxel uttrycks som en årsränta
  • Penningmarknadsinformation går ut via informationssystem som Bloomberg och Reuters samt nyhetsbyråerna och noteras dagligen på dagstidningarnas ekonomisidor