• Rörelseresultatet uppgick till 28 mkr 
  • K/I talet uppgick till 49 procent 
  • Soliditet 22,3 procent
  • Kärnprimärkapital 21,3 procent
  • Utlåningen ökade med 3,9% 
  • Inlåningen ökade med 0,9%
  • Affärsvolymen minskade med 2,2%

Första kvartalet 2020 blev ett oerhört utmanande kvartal för den globala ekonomin då Covid-19 tog sitt fasta grepp runt världen. Kvartalet började annars starkt med god tillväxt på både börser och i den reala ekonomin. Detta fick dock ett abrupt slut i slutet av februari då den alarmerande tillväxten av smittspridning tog fart i västvärlden och börserna sjönk ihop.

Följderna ser vi nu mer eller mindre tydligt då permitteringstal och arbetslöshet skenar iväg. Stater och myndigheter tillskjuter nu en mängd olika alternativ och verktyg för ekonomierna och oss banker. Dessa kommer fortsätta att accelerera under en bra tid framåt då världens ekonomier kommer att behöva hjälp att komma på fötter när väl den akuta situationen med Covid-19 kommer att dämpas vad det lider. Sannolikt kommer den lågkonjunktur som vi nu tryckts in i, än mer tydligt tudela vår svenska ekonomi.

I Sparbanken Skaraborg försöker vi nu stötta våra lokala och regionala kunder på bästa möjliga sätt. I dessa tider känns det bra att finnas nära våra kunder och deras affärsverksamheter så att vi tillsammans kan hitta ett sätt att förhålla oss så länge den akuta krisen pågår. Vi är en stark bank med en soliditet på 22,3 procent per sista mars. Sammantaget minskade bankens affärsvolym med drygt 2 procent under kvartalet, främst påverkad av det stora fallet på börsen. Rörelseresultatet minskade med 18,9 mkr jämfört med föregående kvartal. Främsta orsaken är lägre värde på bankens värdepappersinnehav och ökade kreditreserveringar.

Nu ser vi till att finnas här som lokal bankaktör för våra kunder i denna utmanande tid. Vi uppskattar dialog och ska stötta alla våra kunder så mycket vi kan.

Skara 24 april 2020

För mer information:
Patrik Meijer, VD
0511-28 180

Mirjam Stolpe Karlsson, CFO/Adm chef
0511-28 160