• Fonden placerar huvudsakligen i aktier i svenska och nordiska mindre och medelstora bolag.
  • Placeringarna koncentreras till bolag vars produkter och/eller tjänster har ett högt teknikinnehåll. Exempel på branscher där fonden placerar är IT/telekommunikation, läkemedel/medicinsk teknik, miljöteknik och industriteknik.
  • Fonden kan placera upp till 40 procent av fondförmögenheten på marknader utanför Norden.
  • Fonden får använda sig av derivatinstrument i strävan att öka fondens avkastning.
  • Fonden har en långsiktig placeringshorisont och en aktiv investeringsstrategi som fokuserar på bolagsval inom ovan nämnda placeringsinriktning.
  • Fonden följer även fondbolagets policy för ansvarsfulla investeringar, läs mer om policyn i fondens informationsbroschyr.
  • Fonden lämnar normalt ingen utdelning, utan vinster återinvesteras i fonden.

Läs mer om fonden