Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Händelser i livet
Kundservice

Swedbank Robur

Swedbank Robur bildades 1967 och är Sveriges största och en av Nordens ledande kapitalförvaltare och ett helägt dotterbolag till Swedbank. De erbjuder sparande i ett 90-tal fonder. Grunden i Swedbank Roburs investeringsarbete är aktiv förvaltning, baserad på fundamental analys, noggrann uppföljning och riskkontroll.

Mer om fondbolaget

Fonder i Fondguiden

Faktablad och informationsbroschyr finns på fondens detaljsida på Fondtorget.
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Swedbank Robur Sweden High Dividend

 • Fonden ingår i kategorin; Aktiefonder - Sverige – Sverige.
 • Hållbarhetsmetod: Välja in, Välja bort, Påverka

Därför väljer vi fonden

Fonden ingår i Fondguiden på grund av dess investeringsinriktning som fokuserar på en portfölj av högkvalitativa svenska bolag som kan förväntas ge hög direktavkastning. Högutdelande aktier ger en långsiktig stabilitet och med en ränta-på-ränta effekt belönas investerare över tid, framförallt under perioder av låg tillväxt och låga räntor. Fonden är koncentrerad till 15-20 innehav bestående av stora och små bolag i flera olika sektorer.

Swedbank Robur Sweden High Dividend på Fondtorget

Swedbank Robur Bas Action

 • Fonden ingår i kategorin; Övriga kategorier - Blandfonder – Blandfond - SEK, aggressiv
 • Hållbarhetsmetod: Välja in, Välja bort, Påverka

Därför väljer vi fonden

Fonden ingår i Fondguiden på grund av att den förvaltas med aktiv allokering för att fånga marknadens upp- och nedgångar samt mellan aktier, räntor och länder för att skapa mervärde. Normalt placeras 70 procent av fondens tillgångar på aktiemarknader över hela världen och 30 procent i räntefonder. Framför allt placerar fonden i andra fonder (fond-i-fond).

Swedbank Robur Bas Action på Fondtorget

Swedbank Robur Amerikafond

 • Fonden ingår i kategorin; Aktiefonder - Nordamerika – USA, mix bolag
 • Hållbarhetsmetod: Välja in, Välja bort, Påverka

Därför väljer vi fonden

Fonden ingår i Fondguiden på grund av förvaltarens strategi att ta en hög bolagsspecifik risk (koncentrerad portfölj), investera långsiktigt och att inte ta risk mellan sektorer. Fonden strävar att i sina placeringar ha en hög avvikelse mot sitt jämförelseindex.

Swedbank Robur Amerikafond på Fondtorget

Swedbank Robur Ethica Företagsobligationsfond

 • Fonden ingår i kategorin: Räntefonder - SEK – Ränte - SEK obligationer, företag
 • Hållbarhetsmetod: Välja bort, Påverka

Därför väljer vi fonden

Fonden ingår i Fondguiden på grund av placeringsinriktningen på i huvudsak företagsobligationer och där minst hälften placeras i Europa företagsobligationer. Fonden väljer bolag som har ett relevant arbete med hållbarhetsfrågor (miljö och klimat, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och affärsetik). Fonden får även investera i statsobligationer och säkerställda obligationer. Fondens strategi är att främst söka exponering mot företag med hög kreditrating genom spridning i olika företag, branscher och länder.
Läs mer om hållbara och ansvarsfulla investeringar
Swedbank Robur Ethica Företagsobligation på Fondtorget

Swedbank Robur Ethica Global

 • Fonden ingår i kategorin; Aktiefonder - Global – Global, mix bolag
 • Svanenmärkt
 • Hållbarhetsmetod: Välja in, Välja bort, Påverka

Därför väljer vi fonden

Fonden ingår i Fondguiden på grund av förvaltarens förmåga att placerar i svenska och utländska bolag som har ett relevant arbete med hållbarhetsfrågor (miljö och klimat, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och affärsetik). Fonden följer Swedbank Roburs hållbarhetskriterier. Fonden är en hållbarhetsfond.
Läs mer om ansvarsfulla och hållbara investeringar.
Swedbank Robur Ethica Global

Swedbank Robur Räntefond Kort Plus

 • Fonden ingår i kategorin; Räntefonder - SEK – Ränte - SEK obligationer, medellånga
 • Hållbarhetsmetod: Välja in, Välja bort, Påverka

Därför väljer vi fonden

Fonden är med i Fondguiden på grund av att den varje år förväntas generera positiv avkastning, som över tiden överstiger avkastningen för en penningmarknadsfond och kontosparande. Dessutom förväntas fonden, till låg ränte- och kreditrisk, generera hög riskjusterad avkastning.
Swedbank Robur Räntefond Kort Plus på Fondtorget

Swedbank Robur Ethica Obligation

 • Fonden ingår i kategorin; Räntefonder - SEK – Ränte - SEK obligationer, långa
 • Hållbarhetsmetod: Välja in, Välja bort, Påverka

Därför väljer vi fonden

Fonden investerar bara i bolag som har ett relevant arbete med hållbarhetsfrågor för sin bransch, så som miljö och klimat, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och affärsetik. Fonden har även hög kreditvärdighet eftersom dess positioner till stor del är säkerställda bostadsobligationer, en mindre del statsgaranterade obligationer samt statsobligationer. Fonden följer Swedbank Roburs hållbarhetskriterier och är således en hållbarhetsfond.

Läs mer om ansvarsfulla och hållbara investeringar

Swedbank Ethica Obligation på Fondtorget

Swedbank Robur Ethica Sverigefond

 • Fonden ingår i kategorin; Aktiefonder - Sverige – Sverige
 • Svanenmärkt
 • Hållbarhetsmetod: Välja in, Välja bort, Påverka

Därför väljer vi fonden

Fonden ingår i Fondguiden på grund av förvaltarens förmåga att identifiera svenska börsbolag som på ett strukturerat sätt implementerar hållbarhetsfrågor i sin verksamhet. Fonden följer Swedbank Roburs hållbarhetskriterier. Fonden är en hållbarhetsfond. Fonden kan placera upp till 10 procent av värdet i utländska bolag.
Läs mer om ansvarsfulla och hållbara investeringar

Swedbank Robur Ethica Sverigefond på Fondtorget

Swedbank Robur Europafond

 • Fonden ingår i kategorin; Aktiefonder - Europa – Europa, mix bolag
 • Hållbarhetsmetod: Välja in, Välja bort, Påverka

Därför väljer vi fonden

Fonden ingår i Fondguiden på grund av förvaltarens förmåga att hitta kvalitetsbolag i Europa. Fondens strategi är att skapa god avkastning över tiden, med fokus på bolagsval. Fonden har inte som strategi att ta större land- eller sektorpositioner utan risken ska främst komma utifrån vilka enskilda bolag fonden investerar i.
Swedbank Robur Europafond på Fondtorget

Swedbank Robur Företagsobligationsfond

 • Fonden ingår i kategorin; Räntefonder - SEK – Ränte - SEK obligationer, företag
 • Hållbarhetsmetod: Välja in, Välja bort, Påverka

Därför väljer vi fonden

Fonden ingår i det guidade utbudet på grund av placeringsinriktningen på i huvudsak företagsobligationer med visst fokus på Europa. Fonden får även investera i statsobligationer och säkerställda obligationer. Fondens strategi är att främst söka exponering mot företag med hög kreditrating genom spridning i olika företag, branscher och länder.
Swedbank Robur Företagsobligationsfond på Fondtorget

Swedbank Robur Företagsobligationsfond High Yield

 • Fonden ingår i kategorin: Räntefonder - Övriga - Ränte - Övriga obligationer
 • Hållbarhetsmetod: Välja in, Välja bort, Påverka

Därför väljer vi fonden

Förvaltarna investerar huvudsakligen i företagsobligationer utgivna av europeiska företag. Övervägande del (mer än 50 %) investeras i obligationer med lägre kreditbetyg (s k High Yield). Fonden har en aktiv investeringsstrategi med fokus på bolagsval. Analys av sektorer, regioner och teman är också viktiga delar i strategin. Fonden följer Swedbank Roburs policy för ansvarsfulla investeringar.
Swedbank Robur Företagsobligationsfond High Yield på Fondtorget

Swedbank Robur Företagsobligationsfond Mix

 • Fonden ingår i kategorin Räntefonder - SEK– Ränte - SEK obligationer, företag
 • Hållbarhetsmetod: Välja in, Välja bort, Påverka

Därför väljer vi fonden

Fonden ingår i det guidade utbudet på grund av placeringsinriktningen där övervägande delen investeras i företagsobligationer utgivna av europeiska företag och där övriga placeringar även får ske globalt. Fonden får även investera i statsobligationer och säkerställda obligationer. Fondens strategi är att söka exponering mot företag med både hög och låg kreditrating genom spridning i olika företag. Fondens aktiva investeringsstrategi innebär därför ett fokus på bolagsval och där även sektor-, region- och temaanalys är viktiga delar i strategin.
Swedbank Robur Företagsobligationsfond Mix på Fondtorget

Swedbank Robur Global Emerging Markets

 • Fonden ingår i kategorin; Aktiefonder - Tillväxtmarknader – Tillväxtmarknader
 • Hållbarhetsmetod: Välja in, Välja bort, Påverka

Därför väljer vi fonden

Fonden är med i Fondguiden på grund av tillväxtmarknadernas goda förutsättningar för stark ekonomisk tillväxt och låg skuldsättning. De utvalda tillväxtländerna har en folkrik och ung befolkning, vilket är viktigt för arbetskraft och privatkonsumtion. Man har satsat mycket på infrastruktur i syfte att ekonomierna ska kunna fortsätta växa.
Swedbank Robur Global Emerging Market på Fondtorget

Swedbank Robur Småbolagsfond Global

 • Fonden ingår i kategorin; Aktiefonder - Global – Global, småbolag
 • Hållbarhetsmetod: Välja in, Välja bort, Påverka

Därför väljer vi fonden

Fonden ingår i Fondguiden på grund av att förvaltarna genom att välja tre strategiområden som har låg samvariation med varandra kan uppnå en bättre riskjusterad avkastning. Strategiområdena är fundamentala aktieval, kvantitativa aktiestrategier och rekommendationer från motparter. Placeringshorisonten är långsiktig och fonden följer fondbolagets policy för ansvarsfulla investeringar.
Swedbank Robur Småbolagsfond Global på Fondtorget

Swedbank Robur Global Impact

 • Fonden ingår i kategorin: Aktiefonder - Global - Global, mix bolag
 • Hållbarhetsmetod: Välja in, Välja bort, Påverka

Därför väljer vi fonden

Fonden är en aktivt förvaltad global aktiefond som investerar i bolag som genom sina produkter, tjänster och verksamheter bidrar till att uppfylla FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. I utvärderingen använder förvaltare sig av en databas med företagsfakta och hållbarhetsinformation. Det kompletteras sedan med analys från Roburs eget hållbarhetsteam. Valet av vilka bolag/aktier som man investerar i baseras på fundamentala faktorer som vinsttillväxt, kassaflöden, finansiell ställning och värdering. Fonden följer Roburs policy för ansvarsfulla investeringar.
Swedbank Robur Global Impact på Fondtorget

Swedbank Robur Global High Dividend

 • Fonden ingår i kategorin; Aktiefonder - Global – Global, stor utdelning
 • Hållbarhetsmetod: Välja in, Välja bort, Påverka

Därför väljer vi fonden

Fonden ingår i Fondguiden på grund av dess investeringsinriktning som fokuserar på ett koncentrerat urval av stora och små bolag över hela världen som kan förväntas ge hög direktavkastning. Förvaltaren använder sig av utvecklade modeller för att identifiera bolag med goda förutsättningar för fortsatt lönsamhet och utdelningspotential. Historiskt har direktavkastning och utdelning utgjort merparten av den totala avkastningen i fonden och bedömningen är därför att dess framtidsutsikter är goda.
Swedbank Robur Global High Dividend på Fondtorget

Swedbank Robur Japanfond

 • Fonden ingår i kategorin; Aktiefonder - Japan – Japan
 • Hållbarhetsmetod: Välja in, Välja bort, Påverka

Därför väljer vi fonden

Fonden ingår i Fondguiden på grund av förvaltarens skicklighet att skapa en portfölj kring ett mindre antal kärninnehav i stora företag och ett antal mindre innehav i mindre företag. Förvaltaren strävar efter att bygga en koncentrerad portfölj men tillämpar inte strikt sektorneutralitet. Förvaltaren försöker även utnyttja olika makroekonomiska skift och trender som kan skapa möjligheter i olika sektorer.
Swedbank Robur Japanfond på Fondtorget

Swedbank Robur Kinafond

 • Fonden ingår i kategorin; Aktiefonder - Asien – Kina & närliggande
 • Hållbarhetsmetod: Välja in, Välja bort, Påverka

Därför väljer vi fonden

Fonden ingår i Fondguiden på grund av förvaltarens förmåga att placera i aktier i företag inom olika branscher i Kina, Hongkong och Taiwan, samt i företag som har en betydande anknytning till dessa länder. Fonden har en långsiktig placeringshorisont och aktiv investeringsstrategi som går från en övergripande marknadsanalys till analys av enskilda företag, i syfte att urskilja de företag som förväntas ha starkast vinstutveckling till en attraktiv värdering.

Swedbank Robur Kinafond på Fondtorget

Swedbank Robur Bas Mix

 • Fonden ingår i kategorin; Övriga kategorier - Blandfonder – Blandfond - SEK, balanserad
 • Hållbarhetsmetod: Välja in, Välja bort, Påverka

Därför väljer vi fonden

Fonden ingår i Fondguiden på grund av att den ger en bra riskspridning i aktier och räntor mellan flera regioner samt att den förvaltas med aktiv allokering för att fånga marknadens upp- och nedgångar. Normalt består fonden av 50 procent aktier och 50 procent räntebärande värdepapper. Avvikelser kan ske från nämnda procentsatser med plus/minus 25 procentenheter. Placeringar sker både i Sverige och i utlandet.
Swedbank Robur Bas Mix på Fondtorget

Swedbank Robur Nordenfond

 • Fonden ingår i kategorin; Aktiefonder - Norden – Norden
 • Hållbarhetsmetod: Välja in, Välj bort, Påverka

Därför väljer vi fonden

Fonden ingår i Fondguiden på grund av strategin att skapa meravkastning genom att fokusera på bolag snarare än på sektorer. Investeringar sker i aktier med relativt låg värdering kombinerat med någon form av underliggande långsiktig branschtillväxt eller omstruktureringsmöjlighet.

Swedbank Robur Nordenfond på Fondtorget

Swedbank Robur Ny Teknik

 • Fonden ingår i kategorin; Branschfonder - Ny Teknologi - Branschfond, ny teknik
 • Hållbarhetsmetod: Välja in, Välja bort, Påverka

Därför väljer vi fonden

Fonden ingår i Fondguiden på grund av att fonden över tid presterat bra i jämförelse med konkurrerande fonder inom samma sektor. Förvaltaren har en långsiktig placeringshorisont och en aktiv investeringsstrategi med fokus på svenska och nordiska mindre och medelstora bolag. Fonden följer fondbolagets policy för ansvarsfulla investeringar.
Swedbank Robur Ny Teknik på Fondtorget

Swedbank Obligationsfond

 • Fonden ingår i kategorin; Räntefonder - SEK – Ränte - SEK obligationer, långa
 • Hållbarhetsmetod: Välja in, Välja bort, Påverka

Därför väljer vi fonden

Fonden ingår i Fondguiden på grund av att den använder olika strategier för att uppnå en hög riskjusterad avkastning. Innehaven har hög kreditvärdighet och består till största delen av säkerställda bostadsobligationer, statsgaranterade obligationer och statsobligationer. Fondens positioner är en stor andel säkerställda bostadsobligationer en mindre del statsobligationer och även statsgaranterade obligationer.
Swedbank Robur Obligationsfond på Fondtorget

Swedbank Robur Asienfond

 • Fonden ingår i kategorin; Aktiefonder - Asien – Asien ex Japan 
 • Hållbarhetsmetod: Välja in, Välja bort, Påverka

Därför väljer vi fonden

Fonden ingår i Fondguiden på grund av att förvaltaren söker företag med en attraktiv värdering som har en förväntad långsiktig vinstutveckling. Grunden bygger på kvantitativ bolagsanalys. Fonden strävar efter att öka graden av bolagsrisk (koncentrera portföljen) i syfte att tydligare isolera källan till överavkastning.
Swedbank Robur Asienfond på Fondtorget

Swedbank Robur Penningmarknadsfond

 • Fonden ingår i kategorin; Räntefonder - SEK – Ränte - SEK penningmarknad
 • Hållbarhetsmetod: Välja in, Välja bort, Påverka

Därför väljer vi fonden

Fonden ingår i Fondguiden på grund av att den kan skapa en riskmässigt balanserat innehav med god avkastning. Placeringarna sker i räntepapper med olika löptider och fonden placerar i penningmarknadsinstrument och obligationer utfärdade i svenska kronor. Placeringarna sker huvudsakligen i räntepapper utfärdade av svenska staten, svenska kommuner och landsting samt i svenska bostadsinstitut och svenska banker.
Swedbank Robur Penningmarknadsfond på Fondtorget

Swedbank Robur Kapitaltrygg

 • Fonden ingår i kategorin; Övriga kategorier - Övriga fonder – Kapitalskyddade
 • Hållbarhetsmetod: Välja in, Välja bort, Påverka

Därför väljer vi fonden

Fonden ingår i Fondguiden på grund av sin tydliga förvaltningsstrategi att regelstyrt bevara kapital. Fonden har som mål att aldrig tappa mer än tio procent under en rullande tolv månaders period. Fonden är en dynamisk allokeringsfond och kan placera inom tillgångsslagen aktie, ränta och alternativa placeringar. Avkastningsmålet är att över tid på 2,5–3,0 procent över riskfria räntan.
Swedbank Robur Kapitaltrygg på Fondtorget

Swedbank Robur Fastighet

 • Fonden ingår i kategorin; Branschfonder - Fastigheter – Branschfond, fastighetsbolag
 • Hållbarhetsmetod: Välja in, Välja bort, Påverka

Därför väljer vi fonden

Fonden ingår i Fondguiden på grund av förvaltarens förmåga att agera efter investeringsprocessen och att hitta aktier som bedöms undervärderade på marknader där det finns strukturell ekonomisk tillväxt. Främst koncentreras innehaven till fastighetssektorn men också andra sektorer med bolag med mycket reala tillgångar (datacenterbolag, skogs-, bygg- och jordbruksbolag). Investeringarna sker brett över regioner så att fonden har en god riskspridning.

Swedbank Robur Fastighet på Fondtorget

Swedbank Robur Realräntefond

 • Fonden ingår i kategorin; Räntefonder - SEK – Ränte - SEK obligationer, reala
 • Hållbarhetsmetod: Välja in, Välja bort, Påverka

Därför väljer vi fonden

Fonden ingår i Fondguiden på grund av att den placerar i realränteobligationer utgivna av stater samt företag vilket är det enda tillgångsslaget som garanterar mer köpkraft över tid. Målet är att fonden ska ge en real avkastning på lång sikt, det vill säga en avkastning utöver den svenska inflationen.
Swedbank Robur Realräntefond på Fondtorget

Swedbank Robur Rysslandsfond

 • Fonden ingår i kategorin; Aktiefonder - Ryssland – Ryssland
 • Hållbarhetsmetod: Välja in, Välja bort, Påverka

Därför väljer vi fonden

Fonden ingår i Fondguiden på grund av fokuseringen på tillväxtmarknaden Ryssland och för att den förvaltas för att på bästa sätt ta tillvara möjligheterna i de lågt värderade råvaruaktierna och tillväxten i den dynamiska nya ekonomin. Fonden fokuserar på fundamental analys där felvärderade företag identifieras. En viktig del i investeringsprocessen är att analysera bolagens företagsstruktur och deras likviditetssituation.
Swedbank Robur Rysslandsfond på Fondtorget

Swedbank Robur Småbolagsfond Norden

 • Fonden ingår i kategorin; Aktiefonder - Norden – Norden
 • Hållbarhetsmetod: Välja in, Välja bort, Påverka

Därför väljer vi fonden

Fonden ingår i Fondguiden på grund av det är en aktiefond som huvudsakligen placerar i mindre och medelstora nordiska företag. Mindre bolag är ofta underanalyserade och drivs med en entreprenörsanda vilket gör dem väldigt intressanta att äga. Fonden söker bolag med relativt låg värdering kombinerat med någon form av underliggande långsiktig branschtillväxt eller omstruktureringsmöjlighet.
Swedbank Robur Småbolagsfond Norden på Fondtorget

Swedbank Robur Småbolagsfond Sverige

 • Fonden ingår i kategorin; Aktiefonder - Sverige – Sverige, små-/medelstora bolag
 • Hållbarhetsmetod: Välja in, Välja bort, Påverka

Därför väljer vi fonden

Fonden ingår i Fondguiden på grund av förvaltarens förmåga att huvudsakligen placera i mindre och medelstora svenska företag eftersom mindre bolag ofta är underanalyserade och drivs med en entreprenörsanda. Förvaltarna söker bolag med låg värdering kombinerat med någon form av underliggande långsiktig branschtillväxt eller omstruktureringsmöjlighet.
Swedbank Robur Småbolagsfond Sverige på Fondtorget

Swedbank Robur Bas Solid

 • Fonden ingår i kategorin; Övriga kategorier - Blandfonder – Blandfond - SEK, försiktig
 • Hållbarhetsmetod: Välja in, Välja bort, Påverka

Därför väljer vi fonden

Fonden ingår i Fondguiden på grund av den låga riskinriktningen och för att den förvaltas med aktiv allokering för att fånga marknadens upp- och nedgångar. Normalt placeras 30 procent av fondens tillgångar på aktiemarknader över hela världen och 70 procent i räntebärande värdepapper. Avvikelser kan ske med 25 procentenheter. Framför allt placerar fonden i andra fonder (fond-i-fond). Mervärde skapas också genom värdepappersval i underliggande fonder samt i investeringar i råvaror och fastigheter.
Swedbank Robur Bas Solid på Fondtorget

Swedbank Robur Sverigefond

 • Fonden ingår i kategorin; Aktiefonder - Sverige – Sverige
 • Hållbarhetsmetod: Välja in, Välja bort, Påverka

Därför väljer vi fonden

Fonden ingår i Fondguiden på grund av att den förvaltas med fokus på fundamental analys där felvärderade företag identifieras. Svenska marknaden är en exportberoende marknad som drar nytta av utvecklingsländernas tillväxtpotential.
Swedbank Robur Sverigefond på Fondtorget

Swedbank Robur Access USA

 • Fonden ingår i kategorin; Aktiefonder - Nordamerika – USA, mix bolag
 • Hållbarhetsmetod: Välja bort, Påverka

Därför väljer vi fonden

Fonden ingår i Fondguiden för att vi ska erbjuda ett så komplett erbjudande som möjligt av både aktiva och passiva fonder inom fondkategorin. Access USA är en fond som har målsättningen att så långt som möjligt efterlikna utvecklingen av det amerikanska börsindexet MSCI USA, som är ett marknadsvärdeindex vilket följer stora och medelstora bolag på den nordamerikanska aktiemarknaden. Fonden följer dessutom Swedbank Robur policy för ansvarsfulla investeringar.

Swedbank Robur Access USA på Fondtorget

Swedbank Robur Access Asien

 • Fonden ingår i kategorin; Aktiefonder - Asien – Asien ex Japan
 • Hållbarhetsmetod: Välja bort, Påverka

Därför väljer vi fonden

Fonden ingår i Fondguiden för att vi ska erbjuda ett så komplett erbjudande som möjligt av både aktiva och passiva fonder inom fondkategorin. Access Asien är en fond som har målsättningen att så långt som möjligt efterlikna utvecklingen av det asiatiska börsindexet MSCI AC Asia, ex Japan, som är ett marknadsvärdesindex vilket mäter utvecklingen av bolag på den asiatiska aktiemarknaden, exkl. Japan. Fonden följer dessutom Swedbank Robur policy för ansvarsfulla investeringar.
Swedbank Robur Access Asien på Fondtorget

Swedbank Robur Access Sverige

 • Fonden ingår i kategorin; Aktiefonder - Sverige – Sverige
 • Hållbarhetsmetod: Välja bort, Påverka

Därför väljer vi fonden

Fonden ingår i Fondguiden för att vi ska erbjuda ett så komplett erbjudande som möjligt av både aktiva och passiva fonder inom fondkategorin. Access Sverige är en fond och har som målsättningen att så långt som möjligt efterlikna utvecklingen av det svenska börsindexet OMX Stockholm Benchmark, som består av ett urval av de största och mest omsatta aktierna på Nasdaq OMX Stockholm AB. Fonden följer dessutom Swedbank Robur policy för ansvarsfulla investeringar.
Swedbank Robur Access Sverige på Fondtorget

Swedbank Robur Access Europa

 • Fonden ingår i kategorin; Aktiefonder - Europa – Europa, mix bolag
 • Hållbarhetsmetod: Välja bort, Påverka

Därför väljer vi fonden

Fonden ingår i Fondguiden för att vi ska erbjuda ett så komplett erbjudande som möjligt av både aktiva och passiva fonder inom fondkategorin. Access Europa är en fond och har som målsättningen att så långt som möjligt efterlikna utvecklingen av det europeiska börsindexet MSCI Europé, ett marknadsvärdeindex som följer aktiemarknaden i 16 europeiska länder. Fonden följer dessutom Swedbank Robur policy för ansvarsfulla investeringar.
Swedbank Robur Access Europa på Fondtorget

Swedbank Robur Access Mix

 • Fonden ingår i kategorin; Övriga kategorier - Blandfonder – Blandfond - SEK, balanserad
 • Hållbarhetsmetod: Välja bort, Påverka

Därför väljer vi fonden

Fonden ingår i Fondguiden för att vi ska erbjuda ett så komplett erbjudande som möjligt av både aktiva och passiva fonder inom fondkategorin. Målsättningen är för aktiedelen att efterlikna indexet OMX Stockholm Benchmark Cap GI och målsättningen för räntedelen är att efterlikna indexet OMRX Bond All. Fonden kommer även att följa Swedbank Roburs policy för ansvarsfulla investeringar.
Swedbank Robur Access Mix på Fondtorget

Swedbank Robur Östeuropafond

 • Fonden ingår i kategorin; Aktiefonder -Tillväxtmarknader – Östeuropa
 • Hållbarhetsmetod: Välja in, Väljer bort, Påverka

Därför väljer vi fonden

Fonden ingår i Fondguiden på grund av att den fokuserar på östeuropeiska tillväxtmarknader där den placerar i företag i olika branscher i Central- och Östeuropa samt i angränsande länder – regioner som på lång sikt har goda utsikter. Investeringarna strävar efter sektorneutralitet och fokus ligger på bolagsval oavsett rådande marknadsläge eller index. Fonden strävar efter att ha en hög avvikelse mot sitt jämförelseindex.
Swedbank Robur Östeuropafond på Fondtorget

Swedbank Robur Access Japan

 • Fonden ingår i kategorin; Aktiefonder - Japan – Japan
 • Hållbarhetsmetod: Välja bort, Påverka

Därför väljer vi fonden

Fonden ingår i Fondguiden för att vi ska erbjuda ett så komplett erbjudande som möjligt av både aktiva och passiva fonder inom fondkategorin. Access japan är en fond och har som målsättningen att så långt som möjligt efterlikna utvecklingen av det japanska börsindexet MSCI Japan, ett marknadsvärdeindex som består av 300 stora och medelstora bolag på den japanska aktiemarknaden. Fonden följer dessutom Swedbank Robur policy för ansvarsfulla investeringar.
Swedbank Robur Access Japan Fondtorget

Swedbank Robur Access Global

 • Fonden ingår i kategorin; Aktiefonder - Global – Global, mix bolag
 • Hållbarhetsmetod: Välja bort, Påverka

Därför väljer vi fonden

Fonden ingår i Fondguiden för att vi ska erbjuda ett så komplett erbjudande som möjligt av både aktiva och passiva fonder inom fondkategorin. Access Global är en fond och har som målsättningen att så långt som möjligt efterlikna utvecklingen av det globala börsindexet MSCI World, ett marknadsvärdeindex som består av aktier i företag över hela världen. Fonden följer dessutom Swedbank Robur policy för ansvarsfulla investeringar.
Swedbank Robur Access Global på Fondtorget