• Rörelseresultatet 340,5 mkr
  • K/I talet före kreditförluster 30 %
  • Soliditet 25,1 %
  • Kärnprimärkapitalrelation 30,6 %
  • Utlåningen ökade med 4,3 %
  • Inlåningen ökade med 3,6 %
  • Affärsvolymen ökade med 2,8 %

Fokus under större delen av 2023 har varit takten i centralbankers höjningar, om inflation ska falla tillbaka i förväntad takt, hur företagen och framför allt fastighetssektorn ska klara av den högre räntemiljön. Även om inflationen fallit tillbaka något blir centralbanker mer och mer oroliga för att inflationen inte kommer att falla i den takt dom förväntat sig. Det finns en tydlig tendens till vikande inflation i amerikansk ekonomi men även där är centralbanken Federal Reserve fortsatt inne på åtstramning av räntenivåer. Europas centralbank, ECB, har varit tydliga med att man vill se en ihållande låg inflation innan man kan tänka sig stanna av med räntehöjningar eller för den delen tar mer hänsyn till vikande konjunktur. Riksbanken förväntas fortsätta höja styrräntan igen innan årsskiftet. Den situation vi nu upplever är något som världen inte känt av på 30 år och det innebär naturligtvis utmaningar vad avser stigande kreditrisk i ekonomier. Man ser fortsatt risker för att ekonomier runt om i västvärlden går in i recession. En konjunkturell inbromsning är uppenbar men det tar både tid för konsumenter och företag att hamna där. Sparbanken Skaraborg står väl rustad för att möta detta.

Banken har klarat perioden på ett mycket bra sätt men inbromsningen syns till viss del i våra olika affärsområden. Utlåningstillväxten är mer modest än de senaste åren. Området där vi verkar har heller inte inflaterat prisnivåer på fastigheter i samma omfattning som storstad så här blir kostnadsökningen med stigande räntor mindre kännbar. Amorteringstakten har dock ökat något och därmed är sparandet under kvartalet mindre positivt än tidigare även om det i banken växer i motsatt riktning mot det övriga finansiella samhället där sparandet minskar. Vi ser också en bra aktivitet från våra kunder där man med vår hjälp ser över sin ekonomiska situation med allt från långsiktigt sparande till försäkringsskydd. Vår affärsvolym har ökat med 2,8% under året.

Bankens arbete med hållbarhet har fortsatt att intensifierats under 2023 och banken har både klimatkompenserat och etablerat ett obligationsprogram med en grön låneram så att vi kan säkerställa finansiering av gröna projekt. Tydligt är att vi som sparbank har en naturlig hållning i att verka för långsiktighet och hållbarhet framåt för banken och våra kunder.

Vår revitalisering av våra bankkontor fortsätter där tre kontor nu är renoverade och vi färdigställer nu vårt sista kontor i Vara.

Sparbanken Skaraborg AB skapar samhällsnytta genom utdelning till Sparbanksstiftelsen Skaraborg, som i sin tur gör återinvesteringar inom vårt område i Skaraborg. Vi ser tydligt att vi som regional bank gjort skillnad bland våra föreningar i vårt verksamhetsområde.

Vi fortsätter hjälpa bankens många kunder med allt från rådgivning till lån, sparande och investeringar. Vi finns här fortsatt för våra kunder och medborgare. Det fysiska mötet med kund kompletteras också alltmer med digitala möten, som delvis är en effekt av den pandemi vi gått igenom, och som vi tror kommer vara ett mycket aktuellt alternativ framåt. Det blir också ett naturligt komplement till den tillgänglighet vi alltid bedrivit där möten med våra kunder betyder allt för oss.

Stort tack till alla våra kunder. Vi finns framåt som er finansiella partner när ni behöver det!

Skara den 19 oktober 2023

Patrik Meijer
Verkställande direktör