• Rörelseresultatet uppgick till 138,6 mkr
  • K/I talet före kreditförluster uppgick till 22 procent
  • Soliditet 22,7 procent
  • Kärnprimärkapitalrelation 27,7 procent
  • Utlåningen ökade med 3,5 procent
  • Inlåningen ökade med 1,9 procent
  • Affärsvolymen minskade med 1,5 procent

Årets första kvartal har bjudit på en del utmaningar som man knappt kunde skönja i slutet av 2021. Året inleddes med ganska kraftiga börsfall som främst härleddes till stigande inflation globalt. De ledande centralbankerna tvingades bli mer och mer hökaktiga och flaggade för tidigare, fler och till viss del större styrränteförändringar. Därefter inleddes Rysslands invasion av Ukraina och börsen tog ut nya lägre nivåer. Dock vändes denna trend ganska snabbt och börsen har sedan dess handlats sidledes under slutet av kvartalet. Räntorna steg brant och har fortsatt upp när marknadens aktörer alltmer insett allvaret i den snabba korrektion avseende inflation som skett. Intressen för bundna lån avtog efter den kraftiga brantning som vi sett på räntor av olika löptid. Fondvolymerna utvecklades av naturliga skäl negativt under kvartalet. Sparandet är fortsatt högt i banken.

Sparbanken Skaraborg AB skapar samhällsnytta genom utdelning till Sparbanksstiftelsen Skaraborg, som i sin tur delar ut bidrag. Vi ser tydligt att vi som regional bank gjort skillnad bland våra föreningar i vårt verksamhetsområde. Med beaktande av bankens finansiella styrka beslutade bankens stämma i april att dela ut 45 mkr till bankens aktieägare, Sparbanksstiftelsen Skaraborg.

Vi fortsätter hjälpa bankens många kunder med allt från rådgivning till lån, sparande och investeringar. Vi finns här fortsatt för våra kunder och medborgare. I banken har vi fortsatt att enträget jobba efter en så säker fysisk miljö som är möjlig i denna pandemitid. Något som vi fortsätter att ta hänsyn till då våra kunder besöker oss även efter lättade restriktioner. Det fysiska mötet med kund kompletterats också med digitala möten, något som vi tror kommer vara ett mycket aktuellt alternativ framåt även när vi kliver ur pandemisituationen i världen.
Vårt förvärv av del i försäkringsförmedlingsbolaget Portfolio Försäkra AB under början av 2021 har blivit en lyckad satsning. Med förvärvet skapar banken ytterligare möjligheter att hjälpa våra kunder i försäkringshänseendet, främst inom liv- och pensionslösningar.
Stort tack till alla er kunder som vi fått hjälpa med alla era viktiga ekonomiska val i livet. Stort tack till er och låt oss finnas där framåt för att hjälpa er med er finansiella situation när helst ni behöver det.

Skara 25 april 2022

Patrik Meijer
Verkställande direktör