• Rörelseresultatet 225,4 mkr
  • K/I talet före kreditförluster 18 %
  • Soliditet 26,2 %
  • Kärnprimärkapitalrelation 33,1 %
  • Utlåningen minskade med 0,3 %
  • Inlåningen ökade med 1,1 %
  • Affärsvolymen ökade med 2,6 %

Nu har vi klivit in i 2024 och under Q1 var förväntningarna kraftigt stigande avseende centralbankers kommande räntesänkningar. Detta kom succesivt av sig under kvartalet då osäkerhet finns runt takten på fallande inflation. Länder skuldsätter sig också i högre grad och marknaden har succesivt fått mer fokus på detta. Likaså har det förändrade globala säkerhetsläget skapat stigande osäkerhet om bl a utveckling på börser. Centralbankerna fortsätter också att vara tydliga med att det finns osäkerheter även om de flesta tillstått att vi nog sett toppen av styrräntor globalt och att nästa steg bör vara sänkning. I Sverige såg det vid årsskiftet ut som att förväntningarna mer gick åt en tidigare sänkning under försommaren snarare än till hösten 2024. Man ser fortsatt risker för att ekonomier runt om i västvärlden går in i recession eller en djup konjunkturnedgång men har på de flesta ställen valt att utesluta en djup recession. Eskalerande konflikter hotar igen att bromsa de olika distributionsleden globalt. En konjunkturell inbromsning är fortsatt uppenbar och det tar både tid för konsumenter och företag att hamna där. Sparbanken Skaraborg står väl rustad för att möta detta och likaså möta våra kunder för att hjälpa dem i en period av osäkerhet.

Banken har klarat perioden på ett mycket bra sätt men inbromsningen syns till viss del i våra olika affärsområden. Både utlånings- och inlåningstillväxten har mattats av i denna period av osäkert ränteläge och stigande inflation samt kostnadsnivåer som drabbar våra kunder. Området där vi verkar har heller inte inflaterat prisnivåer på fastigheter i samma omfattning som i storstäder. Här blir kostnadsökningen med stigande räntor mindre kännbar vilket i sin tur resulterar i färre amorteringsbefrielser än vad banker ser i storstadsområden. Amorteringstakten har fortsatt att öka något under inledningen av 2024 och därmed är sparandet under året mindre positivt än tidigare även om det i banken växer i motsatt riktning mot det övriga finansiella samhället där sparandet minskar. Vi ser också en bra aktivitet från våra kunder där man med vår hjälp ser över sin ekonomiska situation med allt från långsiktigt sparande till försäkringsskydd. Vår affärsvolym har ökat med 2,5 procent under året.

Bankens arbete med hållbarhet har fortsatt att intensifierats och banken har både klimatkompenserat och etablerat ett obligationsprogram med en grön låneram så att vi kan säkerställa finansiering av gröna projekt. Banken erhöll under kvartalet en Long-Term rating på A- med stabila utsikter från ratinginstitutet Nordic Credit Rating. Banken tog under inledningen av året upp ett lån på kapitalmarknaden på 500 mkr som löper på två år. Denna obligationsemission gjordes under den gröna låneram vi har och efterfrågan från investerar var mycket god. Tydligt är att vi som sparbank har en naturlig hållning i att verka för långsiktighet och hållbarhet framåt för banken och våra kunder.

Sparbanken Skaraborg AB skapar samhällsnytta genom utdelning till Sparbanksstiftelsen Skaraborg, som i sin tur gör återinvesteringar inom vårt område i Skaraborg. Vi ser tydligt att vi som regional bank gjort skillnad bland våra föreningar i vårt verksamhetsområde.

Vi fortsätter hjälpa bankens många kunder med allt från rådgivning till lån, sparande och investeringar. Vi finns här fortsatt för våra kunder och medborgare. Det fysiska mötet med kund kompletteras också alltmer med digitala möten, som delvis är en effekt av den pandemi vi gått igenom, och som vi tror kommer vara ett mycket aktuellt alternativ framåt. Det blir också ett naturligt komplement till den tillgänglighet vi alltid bedrivit där möten med våra kunder betyder allt för oss.

Stort tack till alla våra kunder. Vi finns framåt som er finansiella partner när ni behöver det!

Skara den 22 april 2024

Patrik Meijer
Verkställande direktör