Vad gäller?

  • Medlen för detta kan sökas av offentliga och privata näringslivs- och främjarorganisationer, antingen allmänna eller branschföreträdare. Insatserna ska stötta företagarna i den rådande situationen.
  • Ansökan ska innehålla syfte med insatserna, samt beskrivning av de specifika aktiviteterna som ska genomföras inklusive tidplan för dessa. 
  • Vi önskar också en budget för projektet som specificeras i ansökningsformuläret samt information om hur många företag som omfattas av insatsen. Ange också vilken/vilka branscher, som de planerade aktiviteterna ska nå.

Till ansökan ber vi också att ni bifogar resultat- och balansrapport för 2019 och 2020. Alla underlag till ansökningar behandlas konfidentiellt.

Vi hanterar ansökningarna löpande och gör allt vi kan för att kunna vara skyndsamma i vår hantering. Vi lämnar inga motiveringar till våra beslut, varken bifall eller avslag. 

Styrelsen kan om så önskas begära redovisning av hur pengarna har använts. Bidragsmottagare som som använt pengarna till annat ändamål än det sökta är skyldig att återbetala beloppet. Genom ansökan förbinder sig sökande att följa de regler som stiftelsen fastställt.